राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

                                                शिक्षण विभाग (माध्यमिक) ,  पुणे जिल्हा परीषद , पुणेपरिपत्रकेदिनांक विषय
८ डिसेंबर २०१४ माध्यमिक शाळेतील इ ९ वी व १० वी इंग्रजी विषय शिकविणार्‍या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत...
५ डिसेंबर २०१४ अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी माहिती प्राप्त करून घेण्याचे नियोजनाबाबत...
२ डिसेंबर २०१४ पुणे शहर (पश्चिम विभाग ) विज्ञान प्रदर्शन २०१४-१५
२८ नोव्हेंबर २०१४ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत ब्रिटिश कौन्सिल प्रशिक्षणबाबत.......
२३ नोव्हेंबर २०१४ राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दिनांक २६ नोव्हेंबर संविधान दिन साजरा करणेबाबत..
११ नोव्हेंबर २०१४ बाल स्वच्छ्ता मोहिम दिनांक १४ ते १९ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम शाळास्तरावर राबविणेबाबत...
०१ नोव्हेंबर २०१४ सन २०१३-१४ (आर.टी.ई. निकषानुअसार ) सेवकसंच निश्‍चिती मध्ये अतिरीक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समावेशनाबाबत ( सुधारित वेळापत्रक )( PAY UNIT SEC )
३१ ऑक्टोंबर २०१४ अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे समायोजन व वेतन अदा करणेबाबत...( PAY UNIT SEC ) .
३१ ऑक्टोंबर २०१४ सन २०१३-१४ (आर.टी.ई. निकषानुअसार ) सेवकसंच निश्‍चिती मध्ये अतिरीक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समावेशनाबाबत ( PAY UNIT SEC )
२४ ऑक्टोंबर २०१४ भारत सरकारद्वारा राबविण्यात येणार्‍या " स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय " या मोहिमेच्या अंमल्बजावणी बाबत. .
१६ सप्टेंबर २०१४ आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ पूर्वतयारी बाबत...
१६ सप्टेंबर २०१४ सेवक संच निश्‍चिती सन २०१३-१४ (आर.टी.ई) नुसार बाबत...
०३ सप्टेंबर २०१४ दिनांक ०५ सप्टेंबर २०१४ शिक्षक दिनी भारताचे मा. पंतप्रधान यांचा शालेय विद्यार्थ्यांशी सुसंवाद..
२७ ऑगस्ट २०१४ जिल्हास्तरीय अवार्ड विज्ञान प्रदर्शन २०१४.
२६ ऑगस्ट २०१४ जिल्ह‍यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांचे प्राचार्य व मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेचे अयोजनाबाबत..
२६ ऑगस्ट २०१४ इन्स्पायर अ‍ॅवॉर्ड योजना २०१४...
२६ ऑगस्ट २०१४ शालार्थ प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत...(PAY UNIT PUNE )
२६ ऑगस्ट २०१४ मासिक वेतन देयके सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत...(PAY UNIT PUNE )
२१ ऑगस्ट २०१४ NMMS शिष्यवृत्तीसाठी बँक खात्याची माहिती सादर करणेबाबत.
२१ ऑगस्ट २०१४ NTS व NMMS आवेदन पत्र जमा करणेबाबत.
१४ ऑगस्ट २०१४ जिल्हयातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभचे आयोजनाबाबत.
१४ ऑगस्ट २०१४ सन २०१४-२५ देयक सादर करणेबाबत
१४ ऑगस्ट २०१४ संच मान्यता २०१४-२०१५
१४ ऑगस्ट २०१४ आम आदमी विमा योजना विद्यार्थी शिष्‍य़वृत्ती कार्यवाही बाबत....
१४ ऑगस्ट २०१४ शहर विज्ञान नाट्योत्सव २०१४-१५ आयोजना बाबत.
९ ऑगस्ट २०१४ शहर विज्ञान मेळावा आयोजना बाबत.
६ ऑगस्ट २०१४ अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन २०१४-१५ अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना..
४ ऑगस्ट २०१४ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत इंग्रजी विषय शिक्षक प्रशिक्षण २०१४-१५. .
२० जुलै २०१४ मुख्याध्यापक संयुक्त आढावा बैठक..
१७ जुलै २०१४ शालार्थ प्रणालीमध्ये मोबाईल क्रमांक व इतर माहिती आपडेट करणेबाबत.. ( pay unit pune sec ) .
१५ जुलै २०१४ माध्यमिक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे भरण्याबाबत प्रशिक्षण .
१२ जुलै २०१४ राष्ट्रीय विज्ञान मेळावा २०१४-१५ आयोजनाबाबत.
११ जुलै २०१४ जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त जणगणना सप्ताह साजरा करण्याबाबत. .
०४जुलै २०१४ मित्र उपक्रम अंमलबजावणी आणि मुख्याध्यापकंसाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजन....
०४जुलै २०१४ सन २०१४-१५ करीता आम आदमी विमा योजना शिष्यवृत्तीबाबत..
०४जुलै २०१४ मुख्याध्यापक कार्यशाळेस उपस्थित राहणे...
०४ जुलै २०१४ शालेय परिवहन समिती स्थापन करणे व संकेत स्थाळावर माहिती अपलॊड करणे बाबत..
०२ जुलै २०१४ राष्ट्रीय विज्ञान नाट्योत्सव २०१४-१५ आयोजनाबाबत..
२६ जून २०१४ सन २०१५-१६ चारमाही अंदाजपत्रक व सन २०१५-१६ वार्षीक अंदाजपत्रकासाठी आवश्यक माहिती.(PAYUNIT SEC)..
२६ जून २०१४ शाळेची इमारत पाडणे बाबत....
२६ जून २०१४ पूर्व माध्यमिक / माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी बॅंक खात्याची माहिती ऑनलाईन भरणे बाबत...
२१ जून २०१४ इ. १० वी उर्त्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला देणेबाबत...
१९ जून २०१४ E - Management of INSPIRE Award Scheme...
१७ जून २०१४ शालार्थ प्रणालीमध्ये वेळेत वेतन देयके सादर करणेबाबत....
१७ जून २०१४ इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ इन-हाऊस व अल्पसंख्यांक प्रवेशा बाबत...
१७ जून २०१४ इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश पुस्तिका वितरणाबाबत....
१७ जून २०१४ परिवहन समिती स्थापन करणे व संकेतस्थळावर माहिती अपलोड करण्याबाबत......
१६ जून २०१४ १६/०६/२०१४ रोजी प्रवेशेत्सव साजरा करणेबाबत....
१६ जून २०१४ ऑन लाईन संच मान्यते बाबत...
१३ जून २०१४ Correction in acc no of NMMS students..
१२ जून २०१४ ICT अमल बजावणी तिसरा टप्पा अंतर्गत संगणक प्रयोगशाळा उभारणीस सहकार्य करणेबाबत......
१२ जून २०१४ इस्त्राईलमधील शिक्षण क्षेत्रातील नाविण्यापूर्ण उपक्रम व्यवसाय शिक्षण व समुपदेशन आणि कृतीयुक्त शिक्षण यावर आधारीत कार्यशाळा प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे बाबत...
१२ जून २०१४ राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) दुरुस्त खात्यांची माहिती त्वरित सादर करणेबाबत...
१२ जून २०१४ राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा(NTS) इयत्ता १० वी साठी व NMS इयत्ता ८ वी साठी तज्ञ शिक्षक / प्राध्यापकांची माहिती पाठविणे बाबत..
५ जून २०१४ माध्यमिक / प्रथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची शिष्यवृत्ती वाटप करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या बँक खात्याची माहिती तात्काळ सादर करवी....
५ जून २०१४ १० वी पर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण विद्यालयांनी यादितील बॅंक खात्याची माहिती तात्काळ सादर करावी..
५ जून २०१४ १० वी पर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण बॅंक खात्याची माहिती तात्काळ सादर करावी...
३० मे २०१४ FYJC Online Admission 2014-15 Instructions for Head-Masters / Principals (OTHER THAN MAHARASHTRA STATE BOARD ).....
२८ मे २०१४ माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी जिल्हास्तरीय सेवांतर्गत प्रशिक्षणा बाबत .....
२७ मे २०१४ INSPIRE AWARD 2013-14 प्रस्तावानूसार प्राप्त झालेल्या अ‍ॅवॉर्ड चे वितरण करण्याबाबत.......
२७ मे २०१४ INSPIRE AWARD योजना शाळांचे नामांकन प्रस्ताव सादर करणेबाबत..
२७ मे २०१४ सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्यांबाबत...
२० मे २०१४ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तंबाखू नियंत्रण कायदा २००३ मधील कलम ६ च्या अंमलबजावणी बाबत......
१९ मे २०१४ आय.सी.टी योजना टप्पा ३ अंमल्बजावणी. संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास नकार देणार्‍या शाळांबाबत....
१४ मे २०१४ e-management of Inspire Award Scheme शाळांचे त्वरित ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करणेबाबत....
१० मे २०१४ शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मध्‍ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत......
१० मे २०१४ शाळांची माहिती school Information Getway पोर्ट्ल मध्ये भरणे बबत... तसेच राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत आढावा बैठकीस उपस्थित राहणेबाबत ...
१ मे २०१४ शालेय सुरक्षा अभियानातंर्गत शाळा स्तरावरील माहिती संकलना बाबत.......
१ मे २०१४ माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवडश्रेणी जिल्हास्तरीय सेवांतर्गत तज्ञ मार्गदर्शक प्रशिक्षणा बाबत......
१ मे २०१४ जिल्हयातील सर्व माध्यमिक शाळांचे मुख्‍याध्यापकयांना......
२५ एप्रिल २०१४ सन २०१३-१४ सेवकसंच निश्‍चिती ऑनलाईन करणेबाबत...
२५ एप्रिल २०१४ E-managaement of Inspire Award Scheme User Manual For School Authority
२५ एप्रिल २०१४ E-managaement of Inspire Award Scheme शाळांचे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करणे बाबत...
२१ एप्रिल २०१४ सन २०१४- १५ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्यांबाबत..
२१ एप्रिल २०१४ धनादेश तात्काळ घेऊन जाणे बाबत...
२१ एप्रिल २०१४ इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया सन २०१४-१५.
२१ एप्रिल २०१४ आय.सी.टी योजना अंमलबजावणी टप्पा- २ शिक्षक संगणक प्रशिक्षण .
१६ एप्रिल २०१४ E-management of Inspire Award Scheme जिल्हास्तर प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेबाबत.. .
११ एप्रिल २०१४ सन २०१३-१४ सेवकसंच निश्‍चिती ऑनलाईन करण्याबाबत..
११ एप्रिल २०१४ शालेय परिवहन समिती स्थापन करणेबाबत..
२५ मार्च २०१४ शिक्षकांसाठी ५ दिवसीय व्यवसाय मार्गदर्शन प्रशिक्षण आणि जिल्हास्तरावर वेध भविषयाचा कार्यक्रम सन २०१३-१४ एका शिक्षकास कार्यमुक्त करणेबाबत
२४ मार्च २०१४ राज्यातील मान्यप्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतनेत्तर अनुदान देण्याबाबत...
२४ मार्च २०१४ मराठा आक्षणाबाबत..
१९ मार्च २०१४ तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून निवड झालेबाबत...
१९ मार्च २०१४ शैक्षणिक वर्ष सन २०१४-१५ इ. ११ वी प्रवेश ऑनलाईन करणेबाबत.
२१ फेब्रुवारी २०१४ राष्‍ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थी शिष्‍यवृत्ती माहिती न देणार्या शाळांचे वेतन देयक न स्विकारणेबाबत.
२१ फेब्रुवारी २०१४ आयसीटी योजना अंमल्बजावणी UDISE सन २०१३-१४ माहिती .
२१ फेब्रुवारी २०१४ बदल यादी आयसीटी योजना अंमल्बजावणी UDISE सन २०१३-१४ माहिती.
२० फेब्रुवारी २०१४ राष्ट्रिय आर्थिक दुरबल घटक शिष्यवृत्ती योजनेची माहिती ऑन लाईन भरणे बाबत....
१७ फेब्रुवारी २०१४ सन २०११-१२ च्या राष्ट्रीय प्रोत्साहन भत्याबाबत य ९ वी च्या मुलींसाठी ( एस.सी/एस.टी)...
१७ फेब्रुवारी २०१४ इयत्ता ९ वी १० वी मध्ये शिकत असणार्‍या अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थांना भारत सरकार मॅट्रिक शिष्यव्रृत्ती योजना लागु करणे बाबत....
१७ फेब्रुवारी २०१४ राज्यातील मान्यप्राप्त अनुअदानित माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत...
१७ फेब्रुवारी २०१४ राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा २०१३-१४ इ. १० वी साठी..
१७ फेब्रुवारी २०१४ चेतना शाळा तपासणी अहवाल देणेबाबत..
१३ फेब्रुवारी २०१४ वित्तीय साक्षरता अभियान .
१३ फेब्रुवारी २०१४ लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ मुख्याध्यापक यांच्या दि. १५-०२-२०१४ च्या बैठकीबाबत...
१२ फेब्रुवारी २०१४ राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत...
१० फेब्रुवारी २०१४ इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेशासंदर्भात कॉलेजची प्रवेश क्षमता व इतर माहितीची नोंदणी करण्याबाबत....
०९ फेब्रुवारी २०१४ शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत.सर्व मुख्याध्यापक ....
०८ फेब्रुवारी २०१४ शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..
०८ फेब्रुवारी २०१४ एम.एम.एम/ एम. एस.एस. एच. एस. एस. / मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती २०१३-१४ साठी ऑनलाईन प्रक्रिया खालील प्रमाणे......
०८ फेब्रुवारी २०१४ राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक व कनिष्ठ माहाविद्यालयांना वेतनेत्तर अनुदान देण्याबाबत...
०७ फेब्रुवारी २०१४ बृहत आराखडा मराठी माध्यम सन २०१३-१४ शाळा प्रस्तावावरील सुचना आक्षेप हारकती नोंदणी बाबत.....
०६ फेब्रुवारी २०१४ शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..सहविचार सभा.
०६ फेब्रुवारी २०१४ शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत.मुख्याध्यापकांची सहविचार सभा.
०१ फेब्रुवारी २०१४ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती सदस्यांचे दोन दिवसीय प्रशिक्षणाबाबत..
०१ फेब्रुवारी २०१४ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत ब्रिटिश कॉन्सील मार्फत फक्त अनुदानित शाळेतील इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांचे जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षणाबाबत..
३० जानेवारी २०१४ स्वातंत्रपूर्व काळातील शाळांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणेबाबत....
२९ जानेवारी २०१४ दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी होणार्‍या जिल्हास्तरीय एक दिवसीय कार्यशाळेस कला शिक्षकांनी उपस्थित राहणे बाबत....
२९ जानेवारी २०१४ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत ब्रिटिश कॉन्सील मार्फत फक्त अनुदानित शाळेतील इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांचे जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षणाबाबत..
२८ जानेवारी २०१४ मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती प्रोत्साहन्पर भत्ता एन.एम.एम.एस पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्ती सन २०१० ते २०१२ व २०१३-१४.
२८ जानेवारी २०१४ इ ९ वी व १० वी विज्ञान कार्यशाळा .
२५ जानेवारी २०१४ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत ब्रिटिश कॉन्सील मार्फत फक्त अनुदानित शाळेतील इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांचे जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षणाबाबत..
२५ जानेवारी २०१४ NMMS ONLINE बाबत..
२५ जानेवारी २०१४ NMMS PUNE FINAL ABCD FEED 2013(all) बाबत..
२५ जानेवारी २०१४ इन्स्पायर अवॉर्ड योजने बाबत..
२२ जानेवारी २०१४ इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..
१८ जानेवारी २०१४ इन्स्पायर अवॉर्ड योजने अंतर्गत विद्यार्थी पुरस्काराचा बॉंक वॉरटं
१७ जानेवारी २०१४ विविध योजनांच्या प्रलंबित विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन भरणे बाबत २००९-१० ते १२-१३
१५ जानेवारी २०१४ शैक्षणीक वर्ष २०१४ ते २०१५ मध्ये इयत्ता ११ वी प्रवेश ऑनलाईन पध्दतीने करणेबाबत..
१३ जानेवारी २०१४ ८ वी ते १० वी च्या अनुदानित वर्गास ५ ते ७ वीचे वर्ग मुल्यांकनाबाबत...
७ जानेवारी २०१४ अल्पसंख्यांक माहिती ...
५ जानेवारी २०१४ प्रयोग शाळा परिचर नाईक व शिपाई पदांचे शालार्थ प्रणालीमध्ये वेतन अदा करणे बाबत...
५ जानेवारी २०१४ फेब्रुवारी मार्च २०१४ परीक्षा पुर्नपरीक्षार्थ्यां करिता प्रस्तावीत स्वतंत्र परीक्षा केंद्र इयत्ता १२ वी बाबत..
५ जानेवारी २०१४ फेब्रुवारी मार्च २०१४ परीक्षा पुर्नपरीक्षार्थ्यां करिता प्रस्तावीत स्वतंत्र परीक्षा केंद्र इयत्ता १०वी बाबत..
१० सप्टेंबर २०१३ शाळा मान्यता स्वप्रमाणपत्र मान्यतेकामी १० इंडिकेटर्स प्रपत्र सादर करणेबाबत..
१० सप्टेंबर २०१३ माध्य व उ.मा.शा. प्रमाणपत्र परिक्षा सप्टेंबर / ऑकटोंबर २०१३ नियोजन व मार्च २०१४ परिक्षाबाबत कार्यवाही यासाठी सर्व प्राचार्य व मुख्यध्यापक यांच्या संयुक्त सभेबाबत...
७ सप्टेंबर २०१३ वेतनेतर अनुदाना बाबत....
६ सप्टेंबर २०१३ अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती सन २०१३-१४ बाबत..
३१ ऑगस्ट २०१३ उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या निवड श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी पात्र शिक्षकांची नावे पाठविणेबाबत...
२९ ऑगस्ट २०१३ राष्ट्रीय विज्ञान नाट्योत्सव २०१३-२०१४ तालुका / शहर स्तरीय स्पर्ध्येच्या आयोजनाबाबत...
२७ ऑगस्ट २०१३ वृक्षारोपण करणेसाठी शाळांना रोपे पुरविणे बाबत....
२७ ऑगस्ट २०१३ राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टा घटक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना सन २००८-०९ मधील ज्या विद्यार्थ्यांनी इतर बॅंकेत खाते काढले आहे आशा विद्य्यर्थ्य़ांच्या ड्र्फ बाबत..
२३ ऑगस्ट २०१३ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकाम व तपासणी बाबत कार्यशाळा दि.२४.०८.२०१३
२३ ऑगस्ट २०१३ आर्थिक दृष्टा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षेत्तर खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती ची देयक सादर करणे बाबत २०१३-२०१४
२२ ऑगस्ट २०१३ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सन २०१३-१४ अंतर्गत इंग्रजी विषय शिक्षकांचे ५ दिवसीय प्रशिक्षण..
१७ ऑगस्ट २०१३ राष्‍ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा(NTS) इयत्ता १० वी आणि राष्‍ट्रीय आर्थिक दुर्बल विद्यार्थी शिष्‍यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षा इयत्ता ८ वी सन २०१३-१४ परीक्षा दि. १७.११.२०१३ आवेदनपत्र भरण्याबाबत..
१७ ऑगस्ट २०१३ NMMSS 2013-2014 -Information Of Fresh Students Selected in Examination held on 21/11/12 (Students Now Studing in Std IX).
१७ ऑगस्ट २०१३ Format of NMMSS 2013-2014.
१७ ऑगस्ट २०१३ राष्‍ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थी शिष्‍यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०१२ पात्र विद्यार्थ्‍यांची माहिती पाठवणेबाबत.
१७ ऑगस्ट २०१३ सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षासाठी ज्याचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १५०००/- पेक्षा जास्त नाही अशा इ ११ वी १२ वी मध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलांना फी माफीचे प्रस्ताव स्विकारणे बाबत.
१७ ऑगस्ट २०१३ विज्ञान विषयक उपक्रमांमधील उत्स्फूर्त सहभाग घेणे आणि त्यासंबंधी नॊंदी ठेवणे बाबत........
९ ऑगस्ट २०१३ शाळा माहिती प्रपत्र पूर्ण करणेबाबत......
९ ऑगस्ट २०१३ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सन २०१२-१३ च्या लेखा परिक्षणाबाबत.. ...
२९ जुलै २०१३ NMMS MAHARASHTRA 2011-12 LIST OF REJECTED ENTRIES (21/11/2010) (PUNE)...
२९ जुलै २०१३ Pune Adhar Based Data (PUNE)...
२६ जुलै २०१३ राष्‍ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना माहिती सादर करणेबाबत...
२६ जुलै २०१३ विज्ञान मंच योजना २०१३-१४ कार्यान्वित करण्याबाबत विज्ञान मंच प्रवेश पूर्व परीक्षा दिनांक १३.१०.२०१३
२५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश ( A.T.K.T. ) 11th Standard Admission 2013-2014 Final Merit List for All Category Candidates
२२ जुलै २०१३ वर्ष २०१४,२०१५ व२०१६ अखेर सेवानिवृत्त हाणार्‍या कनिष्ठ महाविद्यालय / उच्च माध्य शाळा मधील शिक्षक / शिक्षकेतर.
२१ जुलै २०१३ राष्‍ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत इ.९ वी च्या वर्गातील संपादणूकीत मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षणासाठी पायाभूत चाचणीबाबत...
२० जुलै २०१३ बाल लैंगिक शोषण कायदा कार्यशाळा दिनांक २७.७.२०१३ रोजी उपस्थित राहणे बाबत..
२० जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for SCIENCE ENGLISH MEDIUM
२० जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for ARTS ENGLISH MEDIUM
२० जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for ARTS MARATHI MEDIUM
२० जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE ENGLISH MEDIUM
२० जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE MARATHI MEDIUM
२० जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for SCIENCE ENGLISH MEDIUM
२० जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE ENGLISH MEDIUM
२० जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE MARATHI MEDIUM
१६ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Minority / In-House Forms Deleted List of Students Science English MEDIUM
१६ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Minority / In-House Forms Deleted List of Students Arts English MEDIUM
१६ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Minority / In-House Forms Deleted List of Students Arts Marathi MEDIUM
१६ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Minority / In-House Forms Deleted List of Students Commerce English MEDIUM
१६ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Minority / In-House Forms Deleted List of Students Commerce Marathi MEDIUM
१६ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Admissions NOT GIVEN DUE TO MIS-MATCH OF CHOICES List of Students Science English MEDIUM
१६ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Admissions NOT GIVEN DUE TO MIS-MATCH OF CHOICES List of Students Commerce English MEDIUM
१६ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Admissions NOT GIVEN DUE TO MIS-MATCH OF CHOICES List of Students Commerce Marathi MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Science English MEDIUM ALHPA (NAME)
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR SCIENCE ENGLISH MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students SCIENCE ENGLISH MEDIUM.
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Arts English MEDIUM ALHPA (NAME)
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Arts English MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Arts English MEDIUM.
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Arts Marathi MEDIUM ALHPA (NAME)
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Arts Marathi MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Arts Marathi MEDIUM.
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Commerce English MEDIUM ALHPA (NAME)
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Commerce English MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Commerce English MEDIUM.
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Commerce Marathi MEDIUM ALHPA (NAME)
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Commerce Marathi MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Commerce Marathi MEDIUM.
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Science English MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Arts English MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Arts Marathi MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Commerce English MEDIUM
१५ जुलै २०१३ इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Commerce Marathi MEDIUM
१३ जुलै २०१३ १२ वी कला विज्ञान व वाणिज्य शाखा विषयांच्या शिक्षकांसाठी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण
१२ जुलै २०१३ मध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्‍ट्रीय योजनेतून रू ३००० प्रोत्साहनापर भत्ता देण्याबाबत सन २०१३-१४.
१२ जुलै २०१३ राष्ट्रीय आर्थिक दुर्ब्ल घटक विद्यार्थी शिष्‍यवृत्ती योजना परीक्षा नुतनीकरणाची माहिती व दि.२१.११.२०१२ रोजी झालेल्या परीक्षेत पात्र झालेल्या विद्यार्थ्‍यांच्या बँक खात्याची माहिती सादर करणे बाबत....
१२ जुलै २०१३ इनस्पायर अ‍ॅवार्ड योजना सन २०१३-१४ करिता प्रस्ताव सादर करणेबाबत.
७ जुलै २०१३ डॉ.आंबेडकर प्रतिष्‍ठान नवी दिल्ली यांचे द्वारा शालेय विद्यार्थ्‍यांसाठी निबंध स्‍पर्धा.
५ जुलै २०१३ मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्‍यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवाहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्‍दती.
५ जुलै २०१३ अल्‍प्संख्‍यांक समाजातील विद्‍यार्थ्‍यांसाठी मॅट्रिकपूअर्व शिष्‍यवृत्‍ती सन २००९-१० ते ११-१२, सन २०१२-२०१३ व सन २०१३-२०१४
३ जुलै २०१३ ११ जुलै २०१३ लोकसंख्‍या विस्फोट देनानिमीत्त वृक्षारोपण व पर्यावर्ण रक्षणासंदर्भात कार्यवही करणेबाबत.
३ जुलै २०१३ शालेय विद्यार्थी वाहतूक करंआर्या वाहनास कंत्राटी परवाना देणेबाबत.
३ जुलै २०१३ विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वैयक्तीक मान्यता शिबीराबाबत.
२९ जून २०१३ माहे जुलै २०१३ मधील वेतन देयक न स्विकारणे बाबत...
२५ जून २०१३ पुणे जिल्हा शाळा माहिती फॉर्म.
२५ जून २०१३ विविध कल्याणकारी योजनांच्या संदर्भात लाभार्थी बॅंक खात्यात थेट रक्कम हस्तांतरित करण्‍याबाबत.
२५ जून २०१३ दिनांक ८.०६.२०१३ रोजी मा.पालकमंत्री यांनी पालखी सोहळ्‍याबाबत दिलेल्या सुचनांची अंमल्बजावणी करणे बाबत.
२५ जून २०१३ सन २०१३-२०१४ पासून शैक्षणिक योजना ऑनलाईन करणेबाबत.
२५ जून २०१३ MINORITY PENDING LIST 2010-2011-2012
२५ जून २०१३ वर्ष २०१३-२०१४ मध्‍ये लोकसंख्या शिक्षण विषयक उपक्रमांच्या आयोजनाबाबत
२१ जून २०१३ १० वी च्या विषयाच्या पुन‌र्रचित अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाबाबत
२० जून २०१३ १० वी च्या विषयाच्या पुन‌र्रचित अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाबाबत हिंदी (प्रथम / संयुक्त) व संस्कृत.
२० जून २०१३ १० वी च्या विषयाच्या पुन‌र्रचित अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाबाबत
१९ जून २०१३ १० वी च्या विषयाच्या पुन‌र्रचित अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाबाबत
१९ जून २०१३ अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थींची माहिती तात्काळ ऑनलाईन भरणे बाबत स्न २००९-२०१० ते २०११-२०१२.
१९ जून २०१३ शालेय विद्यार्थ्‍यांना घेऊन येणार्‍या रिक्षा / व्‍हॅन यांना शाळेच्या जागेत प्रवेश देणेबाबत व जवळ्च्या शाळेच्या शळांची भरणेची व सुटणेची वेळ बदलणेबाबत.
१३ जून २०१३ १० वी च्या विषयाच्या पुन‌र्रचित अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाबाबत
१३ जून २०१३ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत संदर्भित विद्यार्थ्यांची नोंद घेणे संवेदनकारक बालविकास कौशल्य विकसीत करण्यासाठी सहाय्यभुत सेवा देणेबाबत
१३ जून २०१३ टंचाईग्रस्त भागातील इ. १० वी व १२ वी विद्यार्थ्यांना सन २०१२-१३ चे परीक्षा शुल्क माफ करणेबाबत
१३ जून २०१३ शाळा बाह्य कामे करणार्‍या शिक्षकां बाबत..
०७ जून २०१३ १० वी च्या विषयाच्या पुनर्रचित अभ्यासप्रमाच्या प्रशिक्षणा बाबत..
०७ जून २०१३ १० वी च्या विषयाच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणासाठी वर्ग खोल्या व इतर भैतिक सुविधा उपलब्ध करुअन देणे बाबत.
०७ जून २०१३ मुख्‍याध्‍यापक कार्यशाळेस उपस्थित राहणे बाबत.
०६ जून २०१३ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या सन २०१३-२०१४ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्यां बाबत
२५ मे २०१३ माध्यमिक इयत्ता ९ वी व १० वी विषयाच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने आयोजित करावयाच्या तज्ञांच्य विभागस्तरीय प्रशिक्षणाबाबत & ( TRENING )
२५ मे २०१३ माध्यमिक इयत्ता ९ वी व १० वी विषयाच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने आयोजित करावयाच्या तज्ञांच्य विभागस्तरीय प्रशिक्षणाबाबत & ( TRENING )
२२ मे २०१३ माध्यमिक इयत्ता ९ वी व १० वी विषयाच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने आयोजित करावयाच्या तज्ञांच्य विभागस्तरीय प्रशिक्षणाबाबत शुल्क माफ करणे बाबत
२२ मे २०१३ टंचाईग्रस्त भागतील इ.१०वी व १२वी च्या विद्यार्थ्याना सन २०१२-१३ चे परीक्षा शुल्क माफ करणे बाबत
२२ मे २०१३ महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व निनियमन) अधिनियम,२०१२ अंतर्गत कलम ७(१) अन्वये नवीन शाळा स्थापन करणे, तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाटी सन २०१३-२०१४ या शैणिक वर्षाकरिता परवानगी दिलेल्या अथवा नाकारलेल्या शाळांच्या नावाची यादी प्रसिध्द करणे बाबत
२२ मे २०१३ अल्पसंख्यांक शिष्यवॄत्ती सन ०९-१० ते ११-१२ पात्र विद्यार्थ्यांचे बक खाते क्रमांक माहिती आनलाईन भरणेबाबत.
१३ मे २०१३ राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेत्तर अनुदान देने बाबत.
१३ मे २०१३ विविध कल्याणकारी योजनांच्या संदभात लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात थेट रक्कम हस्तांतरित करण्याबाबत. माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतन रु ३०००/- प्रोत्साहनपर भत्ता योजना सन २०१२-२०१३.
०६ मे २०१३ उपयोगिता प्रमाणपत्र, बांधकाम खर्चाचा अहवाल, त्रैमासिक अहवाल, बॅंक स्टेटमेंट च्या माहिती बाबत
२९ एप्रिल २०१३ उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत
२९ एप्रिल २०१३ उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखातील विषय शिक्षकांचे पुनर्रचित अभ्यासक्रम विषयक प्रशिक्षण
२९ एप्रिल २०१३ विभागीय सहा. कृषी संचालक, कृषी विभाग अंतर्गत भरतीपुर्व परीक्षेसाठी केंद्र आरक्षीत करणेबाबत
२६ एप्रिल २०१३ राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्‍ती योजना नुतनीकरणाची माहिती सादर करणे संदर्भात बैठक दिं.३०.०४.२०१३.
२६ एप्रिल २०१३ सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्यंबाबत
२६ एप्रिल २०१३ राष्ट्रीय / राज्य शिक्षक पुरस्कार व थोर समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षीका पुरस्कार सन २०१३-१४ साठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत.
२५ एप्रिल २०१३ अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीस पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना सन २००९-१० ते २०११-१२ या कालावधीतील माहिती सादर करणेबाबत
२५ एप्रिल २०१३ १ मे, २०१३ महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ५३ वा वर्धापन दिन कार्यक्रम साजरा करणेबाबत
२३ एप्रिल २०१३ इयत्ता ११ वी, १२ वी विषय शिक्षणशास्र विषयाच्या विभागस्तरीय उद्बोधन वर्गाच्या आयोजनाबाबत
१५ एप्रिल २०१३ माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रशिक्षणाच्या प्रमाणपत्राबाबत
१० एप्रिल २०१३ आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना दि. २०/११/११ मधील नवीन शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची बॅंक खात्याची माहिती सादर करणेबाबत
१० एप्रिल २०१३ आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना दि. २०/११/११ मधील नवीन शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची बॅंक खात्याची माहिती सादर करणेबाबत
१० एप्रिल २०१३ आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना दि. २०/११/११ मधील नवीन शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची बॅंक खात्याची माहिती सादर करणेबाबत
१० एप्रिल २०१३ शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ नियोजन बाबत सहविचार सभा
१० एप्रिल २०१३ इ.११वी, १२वी संरक्षणशास्र या विषयाच्या विभागस्तरीय उद्बोधन वर्गाच्या आयोजनाबाबत
३ एप्रिल २०१३ जाहिरात परवानगीबाबत
२ एप्रिल २०१३ शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र तसेच ट्रान्सफर प्रमाणपत्र देणेबाबत
२ एप्रिल २०१३ इ.१२वी १) वस्रशास्र व बालविकास २) गणित आणि संख्याशास्र (वाणिज्य) ३) पुस्तकपालन व लेखाकर्म ४) वाणिज्य संघटन व व्यवस्थापन ५) चिटणीसाची कार्यपध्दती ६) सहकार या विषयांच्या शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत
२६ मार्च २०१३ किशोर मासिकाचे वर्गणीदार होणेबाबत
२६ मार्च २०१३ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत अनुदान
१४ मार्च २०१३ इयत्ता बारावी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण
१३ मार्च २०१३ नागरीकांची सनद प्रसिध्द करणेबाबत
१२ मार्च २०१३ INSPRIE AWARD योजना .
१२ मार्च २०१३ नागरीकांची सनद प्रसिध्द करणेबाबत .
०९ मार्च २०१३ अल्पसंख्याक समाजातील विद्य्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपुर्व शिष्यवृती योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थांची सन २०१२-२०१३ ची ऑन लाईन माहिती भरणेबाबत.
०९ मार्च २०१३ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१३ उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाबाबत.
०५ मार्च २०१३ खाजगी माध्यमिक शाळेतील ग्रंथपाल यांना न्यायालयीन निर्णयानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणे संदर्भात मे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असलेबाबत.
४ मार्च २०१३ चाईल्डलाईन शहर सल्लागार समितीच्या दि. ८.२.२०१३ च्या बैठकीमध्ये झालेल्या ठरावानुसार कार्यवाहीबाबत
२६ फेब्रुवारी २०१३ पुणे विभागीय गीतमंच प्रशिक्षण वर्गाबाबत
२१ फेब्रुवारी २०१३ माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांची उंची विषयक सर्व्हे/परिक्षणाबाबत.
२१ फेब्रुवारी २०१३ टंचाईग्रस्त भागातील इ.१०वी व १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना सन २०१२-१३ चे परीक्षा शुल्क माफ करणेबाबत
१५ फेब्रुवारी २०१३ विशेष पटपडताळणी मोहिमेंतर्गत २० ते ४९.९९% अनुपस्थिती असलेल्या शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांची नावे पाठविणेबाबत
१५ फेब्रुवारी २०१३ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राप्त झालेल्या शाळा अनुदान व किरकोळ दुरुस्ती अनुदान खर्चा बाबत
१४ फ़ेब्रुवारी २०१३ अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती ऑनलाईन माहिती भरणेबाबत
१३ फेब्रुवारी २०१३ शालेय विद्यार्थी वाहतुक सुरक्षितता समितीची सहाविचार सभा
१३ फेब्रुवारी २०१३ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंर्तगत बांधकामाबाबत.
१२ फेब्रुवारी २०१३ माध्यमिक शाळा मान्यता नुतणीकरणाबाबत.
१२ फेब्रुवारी २०१३ UDISE माहिती तपासुन घेणे बाबत.
११ फेब्रुवारी २०१३ सन २०११-१२ मधील ५१ शाळेकरीता मंजुर केलेल्या अनुदान खर्च करणेबाबत सूचना.
११ फेब्रुवारी २०१३ शाळेत परिवहन समिती स्थापना करणेबाबत
११ फेब्रुवारी २०१३ शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती सदस्य प्रशिक्षण जिल्हा साधन व्यक्तीसाठी पाच दिवसाय प्रशिक्षण दिनांक ७ ते ११/०२/२०१३.
७ फेब्रुवारी २०१३ रीट याचिका क्र. ३२९४/२०१० व इतर जनहित याचिका ( निलिमा अनंत सुर्वे विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर ) व इतर जनहित प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अपंग कर्मचार्‍यांच्या सरळसेवा व पदोन्नतीमधील अनुशेष भरणे.
५ फेब्रुवारी २०१३ माध्यमिक शाळा नुतनीकरण प्रस्ताव सादर करणेबाबत
०५ फेब्रुवारी २०१३ दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी होणार्‍या जिल्हास्तरीय एक दिवसीय कार्यशाळेस कला शिक्षकांना उपस्थित राहणेबाबत.
०५ फेब्रुवारी २०१३ शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती सदस्य प्रशिक्षण दि. ७ ते ११ फेब्रुवारी २०१३.
०५ फेब्रुवारी २०१३ सेवानिवृत्त होणार्‍या सहाय्यक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची माहिती पाठविणेबाबत.(वर्ष २०१३,२०१४,२०१५)
०२ फेब्रुवारी २०१३ एन.एम.एम.एस. शिष्य़वृत्तीची माहिती ऑनलाईन भरणे बाबत .
०१ फेब्रुवारी २०१३ ३८ व्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील सहभागा संदर्भातील सूवनांबाबत
३० जानेवारी २०१३ शिष्यवृत्तीची माहिती ऑनलाईन भरणेबाबत
३० जानेवारी २०१३ शिष्यवृत्तीची माहिती ऑनलाईन भरणेबाबत
२४ जानेवारी २०१३ अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षणाबाबत
२४ जानेवारी २०१३ अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षणाबाबत
२३ जानेवारी २०१३ शिक्षकांचे समुपदेशन परिचय प्रशिक्षणाबाबत
२० जानेवारी २०१३ विज्ञान प्रदर्शन २०१२-१३ बाबत
१० जानेवारी २०१३ इयत्ता १२ वी बालविकास व वस्रशास्र या विषयाच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने आयोजित करावयाच्या शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत
१० जानेवारी २०१३ किशोरवयीन मुला-मुलींना समजुन घेताना या विषयाचे इ. ९ ची / इ. १० वी शिक्षकांचे प्रशिक्षण
१० जानेवारी २०१३ रा.मा.शि.अ. अंतर्गत मुख्याध्यापक प्रशिक्षण
१० जानेवारी २०१३ अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीस पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना सन २००९-२०१० ते २०११-२०१२ या कालावधीतील माहिती सादर करणेबाबत
१० जानेवारी २०१३ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान : वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०१३-१४ ( शाळा सुधार आराखडा सन २०१३-१४ )
१० जानेवारी २०१३ पाल्याकडून पालकाकडे निबंध स्पर्धा अभियान
३ जानेवारी २०१३ किशोरवयीन मुला/मुलींना समजुन घेताना या विषयाचे प्रशिक्षण वर्गासाठी बैठक व्यवस्था व नियोजन करणेबाबत
३ जानेवारी २०१३ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत विज्ञान व गणित शिक्षकांचे तालुकास्तर प्रशिक्षण २०१२-१३
३ जानेवारी २०१३ आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना दि.२०/११/११ मधील नवीन शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची बॅंक खात्याची माहिती सादर करणेबाबत
३ जानेवारी २०१३ सेवानिवृत्त होणार्या सहाय्यक शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचार्यांची माहिती पाठविणेबाबत
३ जानेवारी २०१३ वैयक्तीक मान्यता शिबीर दि. २७.१२.२०१२ ते ५.१.२०१३
२४ डिसेंबर २०१२ परवानगी घेऊन वरिष्ठ कार्यालयात जाणेबाबत
२४ डिसेंबर २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत गणित शिक्षकांचे जिल्हास्तर प्रशिक्षण २०१२-१३
२४ डिसेंबर २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत गणित शिक्षकांचे जिल्हास्तर प्रशिक्षण २०१२-१३
२४ डिसेंबर २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत विज्ञान शिक्षकांचे जिल्हास्तर प्रशिक्षण २०१२-१३
२४ डिसेंबर २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत विज्ञान शिक्षकांचे जिल्हास्तर प्रशिक्षण २०१२-१३
१३ डिसेंबर २०१२ शाळांमधून रमाबाई भिमराव आंबेडकर (रमाई) या चित्रपटाचे प्रदर्शनाबाबत
१३ डिसेंबर २०१२ पाल्याकडून पालकाकडे निबंध स्पर्धा अभियान
६ डिसेंबर २०१२ पाल्याकडून पालकाकडे निबंध स्पर्धा अभियान निधी
५ डिसेंबर २०१२ आंतर शालेय नाट्य स्पर्धा सन २०१२-१३ प्रवेशिका जमा करणेबाबत (पुणे शहर)
११ डिसेंबर २०१२ इयत्ता ११ वी व १२ वी च्या विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळ्ण्याबाबत
६ डिसेंबर २०१२ शिरुर तालुक्यातील जिल्हा परीषदे अंतर्गत येणार्या शिक्षक अद्यापनाव्यतिरिक्त, विमा, पत्राकरीता, शेती अशा व्यवसायात गुंतलेबाबत
२३ नोव्हेंबर २०१२ रस्ता सुरक्षा अभियान २०१३ अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना रस्ता सुरक्षिततेबाबत माहिती होणेकामी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत
२१ नोव्हेंबर २०१२ आम आदमी शिष्यवृत्ती योजना सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकरीता
२१ नोव्हेंबर २०१२ मागासवर्गीय अनुशेष भरण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेस मुदतवाढ देण्याबाबत
२१ नोव्हेंबर २०१२ आम आदमी शिष्यवृत्ती योजना सर्व मुख्याध्यापकांकरीता
२१ नोव्हेंबर २०१२ आम आदमी शिष्यवृत्ती योजना जुन्नर तालुक्यातील मुख्याध्यापकांकरीता
८ नोव्हेंबर २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण सन २०१२-१३
८ नोव्हेंबर २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत सब २०११-१२ लेखा परिक्षणाबाबत
७ नोव्हेंबर २०१२ शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी शिक्षक शिक्षकेतर सेवकसंच निश्चितीबाबत करावयाची कार्यवाही
७ नोव्हेंबर २०१२ सर्व शासकीय पत्रव्यवहार यापुढे करण्याबाबत
१ नोव्हेंबर २०१२ शैक्षणिक संस्थांनी आदिवासींच्या अनुशेषा प्रमाणे भरती न करता इतर उमेदवारांच्या नियुक्त्या केल्याबाबत
२५ ऑक्टोबर २०१२ ३८ वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे अनुषंगाने तालुका/जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१२-१३ आयोजित करण्याबाबत
२५ ऑक्टोबर २०१२ इयत्ता १२ वी विज्ञान शाखेतील गणित, भौतिकशास्र, रसायनशास्र व जीवशास्र या विषयांच्या प्रश्नपत्रिका मराठीतून उपलब्ध असल्याबाबत
१७ ऑक्टोबर २०१२ स्कूल रिपोर्ट कार्ड तपासणी कार्यशाळा
१७ ऑक्टोबर २०१२ स्कूल रिपोर्ट कार्ड तपासणी कार्यशाळा
१७ ऑक्टोबर २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत स्कुल रिपोर्ट कार्ड तपासणी कार्यक्रम
१७ ऑक्टोबर २०१२ दिनांक २७/१०/२०१२ रोजी सत्र परीक्षा किंवा अन्य परीक्षेचे आयोजन न करण्याबाबत
११ ऑक्टोबर २०१२ उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वरीष्ठ श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत
०६ ऑक्टोबर २०१२ विज्ञान मंच योजना २०१२
०४ ऑक्टोबर २०१२ उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वरीष्ठ श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत
०४ ऑक्टोबर २०१२ पुणे जिल्ह्यातील शासनमान्य माध्यमिक शाळातील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी वैयक्तिक मान्यतेबाबत मुख्याध्यापकांनी करावयाची कार्यवाही २०१२-१३
२३ ऑगस्ट २०१२ राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च्य माध्यमिक विद्यालयात बिंदु नामावलीचे पालन होत नसल्याबाबत
६ सप्टेंबर २०१२ डी. एड. पदावर काम करणार्या अर्हताप्राप्त शिक्षकांना रीक्त बी.एड. पदावर नेमणूका देण्याबाबत
२६ सप्टेंबर २०१२ मायनॉरीटी स्कॉलरशीप रिन्युअल लिस्ट
२४ सप्टेंबर २०१२ सन २०१२-१३ मधील ४८२ शाळांचे वर्गखोली बांधकाम व २०६ शाळांचे प्रयोगशाळा बांधकाम साहित्यांबाबत
२४ सप्टेंबर २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत गणित व विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी स्तरनिहाय साधनव्यक्ती आणि प्रशिक्षणार्थी शिक्षक निश्चितीबाबत
४ सप्टेंबर २०१२ आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत शाळा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळा आयोजनाबाबत
३ सप्टेंबर २०१२ पुणे जिल्ह्यातील शासनमान्य माध्यमिक अनुदानित / विनाअनुदानित शाळांतील नैसर्गिक वाढीच्या व अतिरिक्त तुकड्या मंजूर करणेबाबत व सेवक संच निश्चिती करणेबाबत.
३ सप्टेंबर २०१२ इयत्ता १० वी पर्यंत सर्वांना नि:शुल्क शिक्षण / ११ वी , १२ वी ई.बी.सी. / एफ. ई. जी. / आजी-माजी सैनिक पाल्य सवलत / पी.टी.सी. / एस. टी. सी. पाल्य सवलत ची सन २०१२-१३ देयक सादर करणेबाबत
३१ ऑगस्ट २०१२ Unified District Information Syatem For Education बाबत
२७ ऑगस्ट २०१२ अखिल भारतीय विज्ञार्थी विज्ञान मेळावा २०१२(वक्तृव स्पर्धा)
२७ ऑगस्ट २०१२ ३० ऑगस्ट २०१२ च्या शालेय शिक्षण आधिकार्यांच्या बैठकी मध्ये आदमी विमा योजनेची सादर करावयाची टिप्पणी
२२ ऑगस्ट २०१२ इन्स्पायर अवॉर्ड योजना अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी होणे बाबत
९ ऑगस्ट २०१२ बालचित्रकला स्पर्धा २०१२
३ ऑगस्ट २०१२ बाल चित्रकला स्पर्धा सोमवार दिनांक १३ ऑगस्ट २०१२ रोजी आयोजित करणेबाबत
२६ जुलै २०१२ इन्स्पायर अॅ वॉर्ड योजना अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शन प्रेरणा माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय , से. नं.२७ ए. प्राधिकरण , निगडी, पुणे
२५ जुलै २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकाम व लेखा विषयक मार्गदर्शक सूचना
२३ जुलै २०१२ राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना नुतनीकरणांची माहिती सादर करण्याबाबत
१९ जून २०१२ शाळा मान्यतेसाठी स्व-प्रतिज्ञापत्र व अर्ज सादर करण्याबाबत
२४ जुलै २०१२ सेवक संच निश्चिती शिबीर सन २०१२-१३ माहिती सादर करणे बाबत...
२१ जुलै २०१२ टंचाईग्रस्त भागातील इ. १० वी व १२ वी विद्यार्थ्यांचे सन २०११-१२ चे परीक्षा शुल्क माफ करणे बाबत
२१ जुलै २०१२ वृत्तपत्र प्रसिध्दीसाठी
२० जुलै २०१२ सेवकसंच निश्चिती शिबीर सन २०१२-१३ सुधारीत वेळापत्रक
२० जुलै २०१२ माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रु. ३०००/- प्रोत्साहनपर भत्त देण्याबाबत....सन २०१२-२०१३..
२० जुलै २०१२ पुर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी सन २०१०-११ सन २०११-१२ मधील वंचीत राहिलेले विद्यार्थ्याची बँक खात्यची माहिती विहीत प्रपत्रात सादर करणे बाबत....
१२ जुलै २०१२ संच मान्यता सन २०१२-१३
०९ जुलै २०१२ सन २०१० , सन २०११ मध्ये शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थी यांचे नुतनीकरण व सन २०१२ मध्ये शिष्यवृतीस पात्र विद्यार्थी यांचे प्रस्ताव स्विकारणे बाबत तसेच शिष्यवृती प्राप्त विद्यार्थ्याची राष्ट्रीयकृत बँकेत खाती उघडणेबाबत
०९ जुलै २०१२ राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना. सन २०१२-१३ या कालावधीसाठी लाभार्थिंची संख्या पाठविणेबाबत
०३ मे २०१२ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळा व्यवस्थापन विकास समिती सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी शाळा व्यवस्थापन व विकास समितीच्या प्रत्येकी एका सदस्याने साधनव्यक्ति म्हणून ५ दिवसीय प्रशिक्षण
३० एप्रिल २०१२ डीसीएफ सन २०११-२०१२ फॉर्म पूर्तता करणेबाबत
३० एप्रिल २०१२ शैक्षणिक वर्ष २०११-२०१२ उन्हाळी सुट्टी बाबत
०९ एप्रिल २०१२ सन २०१२-२०१३ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्यांबाबत
३० एप्रिल २०११ शाळेसाठी मंजूर केलेल्या अनुदान खर्च करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना.
२८ सप्टेंबर २०१० राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिल्हा कार्यकारिणी समितीकडे रु. ५ लाख वर्ग करणेबाबत.