राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

                                                शिक्षण विभाग (माध्यमिक) ,  पुणे जिल्हा परीषद , पुणे

GR

क्रमांक विषय
1 (स्थापना व विनियमन) अधिनियम,२०१२ अंतर्गत कलम ७(१) अन्वये नवीन शाळा स्थापन करणे, तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाटी सन २०१३-२०१४ या शैणिक वर्षाकरिता परवानगी दिलेल्या अथवा नाकारलेल्या शाळांच्या नावाची यादी प्रसिध्द करणे बाबत
2 केंद्र शासनाच्या माध्यमिक शिक्षणासंदर्भातील विविध योजनांच्या राज्यातील अंमलबजावणीसंदर्भात प्रशासकीय नियंत्रणाबाबत.
3 पूर्वमाध्यमिक व माध्यमिक शाळा खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती दरात व संचात वाढ करण्याबाबतचा जी.आर.
4 अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना (Pre-Matric Scholarship)
5 मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेस मुदतवाढ देण्याबाबत
6 आम आदमी विमा योजना लाभार्थी व प्रामुख्याने शिष्यवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑन लाईन पध्‍दतीने विद्यार्थ्यांनी संग्राम केंद्र / महाई सेवा केंद्रा मार्फत स्वखर्चाने डेटा एंट्री करण्याबाबत...