पुणे जिल्हा शाळा माहिती संकलन फॉर्म

Data Capture Format For

Recognized Secondary & Higher Secondary School/Intermediate/Junior/Degree Colleges

(Academic Year 2012-13)

Serial No. of the DCF  (DCF अनुक्रमांक)
SEMIS School Code (शाळा सेमिज सांकेतांक )
DISE School Code (शाळेचा डायस सांकेतांक)
उच्‍च माध्यमिक चे वर्ग आहेत काय?  होय       नाही
उच्‍च माध्यमिक बोर्ड संकेतांक
शाळा SSC बोर्ड संकेतांक
State/Union Territory (राज्याचे नाव)
Revenue District (जिल्ह्याचे नाव)
Name of the CD Block (तालुक्याचे नाव)
Name of the Gram Panchayat ( for rural area )/ Ward No.( for urban area ) 
( ग्रामपंचायतीचे ( ग्रामिणभागाकरीता ) / वॉर्डाचे ( शहरीभागाकरीता) नाव )
Name of the Village/Town/City (गावाचे / शहराचे नाव)
Name of the School/College/Institute 
(शाळेचे / कॉलेजचे / संस्थेचे नाव)
Complete Postal Address of the School/College 
(शाळा / कॉलेजचा पूर्ण पोष्टाचा पत्ता नाव)
    Street 1 
    Street 2 
                     City/Town/Village 
                              Post Office (पोस्ट ऑफीस )
                     Pin Code (पिन कोड)
Telephone No.of the School(With STD Code) 
(दूरध्वनी क्र.(कोड सह))
-
E-mail Address if any